Future Gospel Meetings

Future Gospel Meetings

 

November 1-4, 2020               David Dann

                                                Hebron Lane church of Christ

                                                Louisville, Kentucky

 

May 2-5, 2021                        Mark McCrary

                                                Douglass Hills church of Christ

                                                Louisville, Kentucky

 

November 7-10, 2021             Dan Lankford

                                                Eastland church of Christ

                                                Louisville, Kentucky

Date Title Speaker Series Service Files Play